TSSF / CMAS

tssf

 

TSSF/CMAS * Dalıcı

1. 14 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak
2. Yüzme bilmek
3. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak, 18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir.
Bir Yıldız Dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları;
      Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Dalış donanımlarını takıp sökebilen, tüm dalış becerilerini kolaylıkla uygulayabilen, yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 18 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. Gece dalışı yapamaz.
 

TSSF/CMAS ** Dalıcı

 1. 15 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak
 2. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak, 18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir
 3. Bir yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak
 4. Bir yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek
 5. En az ilköğretim ya da ilkokul diploması olmak
 
İki Yıldız Dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları; 
   Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Açık deniz dalış deneyimi olan ve yanında en az iki yıldız dalıcı ile birlikte en çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. Dalış eğitmeni eşliğinde eğitim amacıyla en çok 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. 18 yaşından küçük dalıcılar yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 24 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. Gece dalışı yapabilir.

 

TSSF/CMAS *** Dalıcı

 1. 18 yaşını doldurmuş olmak
 2. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak
 3. İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak
 4. İki yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldığı tarihten en az 6 ay geçmiş olmak
 5. İki yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek
 6. En az ilköğretim ya da ilkokul diploması olmak
Üç Yıldız Dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları; 
 
   Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyimi olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir. Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.
 

TSSF/CMAS Uzman Dalıcı

1) İlkyardım, irtifa dalışı, batık dalışı, sualtı fotoğrafçılığı, sualtı videoculuğu,  üst düzey yüzerlik, malzeme

bilgisi ve bakımı, oksijen kullanımı uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için bir yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,

2) Derin dalış, gece dalışı, akıntı dalışı, yön bulma, arama kurtarma, nitroks, kovuk dalışı uzmanlık
eğitimlerine katılabilmek için en az iki yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,

3) Tanıtım dalışı, tüp doldurma uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için en az üç yıldız dalıcı belgesine
sahip olmak.

TSSF/CMAS Uzmanlık Programları

 • AKINTI
 • ARAMA KURTARMA
 • BATIK DALIŞI
 • DERİN DALIŞ
 • GECE DALIŞI
 • İLKYARDIM
 • İRTİFA DALIŞI
 • KOVUK DALIŞI
 • MALZEME BAKIMI
 • NITROKS
 • OKSİJEN KULLANIMI
 • SUALTI FOTOĞRAFÇILIĞI
 • SUALTI VİDEOCUSU
 • TANITIM DALIŞI
 • TÜP DOLDURMA
 • ÜST DÜZEY YÜZERLİK
 • YÖN BULMA

TSSF/CMAS Rehber Dalıcı

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. En az ilköğretim ya da ortaokul diplomasına sahip olmak,
 3. Üç yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak ve en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
 4. Bu Talimatın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
 5. Federasyonca belirlenmiş bir yabancı dili bilmek ve Federasyonun açacağı sınavda başarılı olmak,
 6. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,